Vedtægter for Den Danske Menighed i Lyksborg og Omegn

§ 1
Menighedens navn er: Den danske menighed i Lyksborg og omegn.

§ 2
Menighedens hjemsted er Lyksborg. Forretningsåret er kalenderåret.

§ 3
Menigheden er medlem af “Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.” og øver sit virke på folkekirkelig vis i tilknytning til “Dansk Kirke i Udlandet”. Menigheden fremmer udelukkende og umiddelbart almennyttige, velgørende og kirkelige formål i henhold til afsnittet om “steuerbegünstigte Zwecke” i “Abgabenordnung”. Menigheden arbejder uegennyttigt. Den tilsigter ikke primært økonomiske formål. Dette virkeliggøres bl.a. gennem anskaffelse af inventar og udstyr til de kirkelige bygningers brug samt deres drift og vedligeholdelse og ved menighedsplejen. Dens midler må kun anvendes til de vedtægtsbestemte formål. Dens medlemmer modtager ingen ydelser af menighedens midler, og ingen person må begunstiges af udgifter, som er menigheden uvedkommende, eller af uforholdsmæssigt høje godtgørelser. Dog kan medlemmer af menighed og menighedsråd søge om tilskud til deltagelse i kurser og andre aktiviteter, der er relevante for menigheden. Ved udmeldelse af menigheden eller ved menighedens opløsning har medlemmerne intet krav på menighedens formue eller andre menigheden tilhørende midler.

§ 4
Enhver, som er døbt med den kristne dåb og slutter sig til den danske kirke i menighedens område, kan optages som medlem. Medlemskabet kan tillige omfatte den optagnes børn, indtil de har opnået den borgerlige myndighedsalder. Børn, der er konfirmeret i menigheden, er selvstændige medlemmer af den. Stemmeret har medlemmer, som er konfirmerede, og valgbarhed har medlemmer, som er fyldt 18 år.

§ 5
Begæring om optagelse i menigheden skal skriftligt indleveres til præsten eller et andet medlem af menighedsrådet. Menighedsrådet træffer afgørelse om optagelsen. I tvivlstilfælde kan afgørelsen indankes for en generalforsamling. Tilflyttere fra andre danske menigheder opnår medlemskab ved
tilmeldelse hos præsten.

§ 6
Udmeldelse skal tilstilles præsten skriftligt og kan kun ske ved kalenderårets slutning med 3 måneders varsel. medlemskab ophører desuden ved fraflytning, død, overgang til andet trossamfund eller udelukkelse. Et medlem kan udelukkes af menigheden ved beslutning af menighedsrådet, når det nægter at betale det fastsatte medlemsbidrag. Udelukkelsen er endelig og kan ikke indankes for domstolene.

§ 7
For medlemmer, der ikke tillige tilhører noget andet kirkesamfund, udgør medlemsbidraget i henhold til Kirkedagens retningslinjer for tiden 5 % af løn- hhv. indkomstskatten, dog betales altid mindstebeløbet. For medlemmer, der samtidig tilhører et andet kirkesamfund, udgør bidraget mindstebeløbet. Mindstebeløbet fastsættes af generalforsamlingen, Menighedsrådet kan efter ansøgning í særlige tilfælde nedsætte eller eftergive bidraget. For medlemmer under 18 år og pensionister, der ikke betaler løn- hhv. indkomstskat, er der ingen forpligtelse til bidragsbetaling.

§ 8
Menighedens organer er menighedsrådet og generalforsamlingen.

§ 9
Menighedsrådet består af mindst 5 til menigheden hørende valgte medlemmer og menighedens præst. Menighedsrådet vælger af sin midte formand, næstformand og sekretær. Menighedsrådet udpeger tillige en regnskabsfører. Op til to medlemmer af menigheden, der er konfirmerede, men endnu ikke har nået borgerlig myndighedsalder, kan vælges som observatører til menighedsrådet. Valgte observatører under den borgerlige myndighedsalder har ikke stemmeret på møderne og kan ikke deltage i dele af møder hvor der behandles personfølsomme oplysninger.

§ 10
Menighedsrådsmedlemmerne og mindst 2 suppleanter vælges på en generalforsamling for en periode af 2 år. Der afholdes valg hvert andet år. Valget skal være skriftligt og hemmeligt. Menighedsrådets funktionstid er begrænset af valgperioden. Valget skal bekendtgøres en måned forud. Valgets udfald skal ligeledes bekendtgøres.

§ 11
Menighedsrådets opgave er at varetage menighedens interesser og bistå præsten. Præsten er i sine præstelige funktioner uafhængig af menighedsrådet og generalforsamlingen. Ved præstevalg indstiller menighedsrådet efter forhandling med provsten indtil 3 ansøgere til “Dansk Kirke i Udlandets” bestyrelse.

§12
Menighedsrådet er menighedens lovlige repræsentation, hvem forretningsførelsen og udførelsen af trufne beslutninger påhviler. Forpligtende dokumenter skal være underskrevet af formanden og regnskabsføreren. Menighedsrådet ansætter en forretningsfører.

§ 13
Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. Det træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 14
Formanden indkalder menighedsrådet, leder dets møder og aflægger dets beretning. indkaldelse skal ske, når mindste 2 menighedsrådsmedlemmer anmoder derom.

§ 15
Sekretæren fører protokol over menighedsrådsmøder og generalforsamlinger. Protokollen skal godkendes på næstfølgende møde. Den underskrives derefter af formanden og sekretæren.

§16
Regnskabsføreren forvalter menighedens kasse, fører bog over samtlige indtægter og udgifter og forelægger regnskabet på generalforsamlingen. Regnskabet skal være revideret af 2 revisorer. De og 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen. Deres funktionsperiode følger menighedsrådets.

§ 17
Generalforsamlingen bekendtgøres med en måneds varsel med angivelse af dagsorden. Den indkaldes af menighedsrådet og finder sted hvert forår.

Der indkaldes til ekstraordinære møder, når Sydslesvigs kirkeråd eller menighedsrådet anser det for nødvendigt, eller når mindst 30 medlemmer anmoder derom. Regelmæssige punkter på dagsordenen er forelæggelse og godkendelse af årsberetninger og regnskaber. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, indleveres til formanden eller præsten senest 14 dage forud for mødet.

§ 18
Ved menighedens opløsning eller ophævelse eller bortfald af dens hidtidige formål tilfalder dens formue “Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.”, som umiddelbart og udelukkende har at anvende den til almennyttige kirkelige formål.

§ 19
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære generalforsamlinger og kræver 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer.
Beslutning om opløsning af menigheden kræver behandling og vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Beslutningen kræver på begge møder ¾ flertal af de fremmødte medlemmer for at være gyldig. Alle øvrige afgørelser træffes med stemmeflerhed.

§ 20
Disse vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af generalforsamlingen og stadfæstet af kirkerådet.

Bemærk

Rul til toppen